Official ENIDUST Forum
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - Matiis

Pages: [1] 2 3
1
Newsy / Enidust na PGA 2014
« on: November 29, 2014, 17:56:07 »
    Gdyby ktoś zapytał mnie, czym dla naszego zespołu było PGA, bez zastanowienia odpowiedziałbym: „kamieniem milowym”. Nie mówię tutaj o prestiżu, jaki płynie z tego, że posiadaliśmy własne stoisko na jednych z największych targów gier komputerowych w Polsce. Nie chodzi mi nawet  o ilość kontaktów, jakie udało się nam zebrać, ani o ilość wywiadów, jakich udzieliliśmy. To wszystko jest ważne i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo były to wymierne korzyści z naszej pracy, jednak myślę, że na tych targach nie było to najistotniejsze. Uważam bowiem, że najważniejszą rzeczą, jaką wynieśliśmy z targów, jest doświadczenie i bardzo silne przeświadczenie, że to, co robimy, idzie w dobrym kierunku.


    Niesamowita szansa i niepowtarzalna okazja by udowodnić, że Polak rzeczywiście potrafi – oto jak postrzegam wydarzenie, jakim były dla nas tegoroczne targi PGA. Wbrew wszystkim przeciwnościom, zewnętrznym i wewnętrznym, osiągnęliśmy nasz pierwszy cel w drodze do stworzenia naszej wymarzonej gry: autorski, pisany od pierwszej linijki silnik gry POWSTAŁ – Enidust.exe oficjalnie istnieje.
    Były to nasze pierwsze targi, pierwsze tak duże przedsięwzięcie. Ba! Powiem więcej! Było to pierwsze spotkanie tak licznych członków naszej ekipy. Pierwszy raz spotkaliśmy ludzi, z którymi na co dzień pracujemy, dzielimy się pomysłami i żartujemy jedynie za pośrednictwem Internetu. Było to bardzo dziwne, ale i ciekawe doświadczenie.
    Nie trwało ono jednak długo, ponieważ szybko musieliśmy zacząć działać jak drużyna, jak dobrze naoliwiona maszyna. Choć nie obyło się bez małego poślizgu, to mimo początkowych trudności, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu, nieprzespanej nocy ( ;P ) i odpowiedniemu podziałowi pracy całkiem sprawnie udało nam się rozstawić na naszym stoisku. To dzięki fanom naszego projektu mogliśmy być na PGA i właśnie to uczucie dodawało nam skrzydeł.
    Wbrew temu, co może się wydawać, przygotowanie własnego stoiska nie jest kwestią pięciu minut. Każdego dnia stawialiśmy się na miejscu na godzinę przed czasem, by móc spokojnie zaaranżować naszą prezentację i rozstawić sprzęt. Nieocenioną pomocą w tym przypadku okazało się wsparcie ze strony LG, które użyczyło nam monitorów na czas targów.    Nasze stoisko od strony wizualnej prezentowało się raczej skromnie, a jego centralnym punktem były dwa monitory prezentujące nasz autorski silnik. Mimo to podczas wszystkich trzech dni cieszyło się niemałym zainteresowaniem.
    „Słyszeliście już projekcie Enidust? Gra ma być MMORPG’iem stawiającym na realizm i sandbox. To nasz autorski silnik – z lewej widzicie nagrany w nim film, z prawej pokaz realtime. Matiis, poruszaj Słońcem…”
    Mniej więcej tak zaczynała się większość rozmów z ludźmi, którzy zatrzymywali się przy naszym stoisku. Jak wspomniałem wcześniej, było raczej skromnie urządzone, jednak poziom graficzny jaki udało się nam osiągnąć przyciągał ludzi - byli zaskoczeni, że to faktycznie dzieło niezależnego zespołu. Często padały również komentarze w stylu „Mój RAM mówi nie”. Uspokoję was jednak - gra już teraz nie ma aż tak wielkich wymagań, a ponadto wciąż pracujemy nad optymalizacją.
    Znaczą większość czasu spędzonego na targach poświęciliśmy na omawianie szczegółów samej gry – ciekawych jej mechaniki było bardzo wielu. Równie wiele osób zainteresowanych było samą genezą pomysłu, projektu, zespołu i tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. I każdemu z nich odpowiadałem to samo: "naszym marzeniem nie jest po prostu stworzyć tę grę, ale również zagrać w nią".
    Byliśmy jednym z nielicznych niezależnych studiów, które zaprezentowało swój autorski silnik, które działało na swojej własnej technologii. Ludzie to docenili i bardzo chętnie rozmawiali z nami, a nawet pytali czy mogą przeprowadzić wywiad lub oferowali swoją pomoc w inny sposób. Przez nasze stoisko przewinęło się wiele mniej lub bardziej znanych person; dostrzegali oni potencjał w Enidust – doceniali sposób w jaki dążymy do celu. Opowiadaliśmy o naszym projekcie, o naszych pomysłach i ambicjach. Odpowiadaliśmy na pytania i słuchaliśmy opinii.    Miłym wyróżnieniem dla nas była możliwość wzięcia udziału w debacie dotyczącej crowdfundingu oraz zaprezentowania swojego projektu na małej scenie.
    Niemałą okazją dla nas była też możliwość porozmawiania z innymi twórcami i przedyskutowania z nimi ewentualnych pomysłów czy rozwiązań, zarówno ze studiami, jak i z podobnymi do nas niezależnymi zespołami. Pomimo faktu, iż z pewnej perspektywy konkurujemy ze sobą, trudno było doszukiwać się w tych rozmowach choćby cienia rywalizacji – wszyscy starali się być jak najbardziej pomocni, dzielili się uwagami oraz doświadczeniami. Najlepszym tego przykładem mogą być wykłady prowadzone w ramach ZTG. W kilku mieliśmy okazję uczestniczyć.    Podsumowując, były to trzy pracowite dni, które naprawdę dobrze wspominamy. Nie umknęło nam przy tym z pamięci, że to właśnie Wy byliście tymi, dzięki którym mieliśmy szansę w ogóle pojawić się na targach. Serdecznie zatem jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz projekt – naszemu wspaniałemu community, naszym sponsorom oraz portalowi PolakPotrafi.pl. Tymczasem, zapraszamy do przejrzenia naszej galerii z targów.


Do zobaczenia!
Relacjonowali: Mistrz Ignis & Dawro.
Z podziękowaniem dla wszystkich wspierających, zarówno tych niewymienionych, jak i wymienionych.


Wyrazy wdzięczności za pomoc podczas uczestnictwa w targach dla LG, PolakPotrafi.pl oraz organizatorów PGA 2014

2
News EN / Enidust at PGA 2014
« on: November 29, 2014, 17:56:03 »
If someone asked me, what was PGA for our team, I wouldn't hesitate before answering: "a milestone". I'm not talking about the prestige, that comes from the fact, that we had our own stand at one of the largest computer games fair in Poland. I'm not even talking about connections that we got, or number of interviews we gave. All this is very important and we appreciate it, since these were the measurable profits of our work. However, I think that it was not it, that was the most important thing. I consider the experience and very strong conviction that whatever we're doing, we're heading towards the right direction as the vital thing we gained during the fair.


   An amazing chance and a unique opportunity to prove, that a Pole can actually do it - that's how we perceive the event of this year PGA fair.  Against all the adversities, internal and external, we accomplished our first goal on the way to create our dream game:  the original and written from a scratch engine of the game is READY - Enidust.exe officially exists.
    It was our first fair, first undertaking on such a scale. Nay! Even more! It was the first meeting of ours numerous team members. It was for the first time that we met with people, with whom we work, share ideas and laugh on a daily basis only via the Internet. It was weird, but also very interesting experience.
    It didn't last for long though, since we had to work as a team soon enough, like well lubricated machine cogs. Despite a slight delay and initial difficulties we managed to set stand quite efficiently thanks to great commitment, a sleepless night ( ;P ) and an appropriate assignment of work. It was thanks to fans of our project that we could be at PGA and this fact gave us the boost.
    In spite of what everyone might expect, preparation of an own stand is not a matter of five minutes. Every time we turned up one hour before the expected time of opening to be able to arrange our presentation and set up our equipment. We received a priceless help from LG which lent us monitors for the time of the fair.    Visually, our stand was rather modest and it's central point were two screens with our original engine. Nonetheless, it was popular among gamers for whole three days.
    "Have you already heard about Enidust project? It's supposed to be an MMORPG with an emphasis on realism and sandbox gameplay. This is our original engine - on the left you can see a recorded video, on the right - real time presentation. Matiis, move the Sun..."
    More or less this was the beginning of conversations we had with people who stopped at our stand. As mentioned before, it was rather modest, but the graphic level that we managed to achieve attracted people - they were surprised, that it's work of an independent team. "My RAM says no" - this was one of the most frequent comments. Calm down - for the time being, the game does not have so high system requirements. What's more, we are still working on optimization.
    For the most part of the time spent at the fair we were discussing details of the game itself - those who were curious about its mechanics were numerous. A similar number of people was interested in the origin of the idea, project, team and what we really want to achieve. The answer was always the same: "our dream is not only to create a game, but also to play it".
    We were one of few independent studios which exhibited an original engine and worked on its own technology. People appreciated that and were willing to talk to us. They were even asking for an interview or offering help in other way. More and less recognizable people passed our stand; they noticed a potential in Enidust - they appreciated the way in which we are heading to our goal. We talked about our project, our ideas and ambitions. We answered questions and listened to opinions.    It was a pleasant honor for us to be able to take part in the debate about crowdfunding and to present our project on a small scene. 
    It was also a great opportunity to talk to other developers and discuss eventual ideas or solutions. With studios as well as with independent teams. Even though we compete with one another, it was hard to find even the slightest trace of rivalry - everyone tried to be as helpful as they can be, sharing remarks and experience. The best example of such attitude are lectures given as a part of ZTG. We had an occasion to participate in a few.    To wrap up, those three days were really arduous and we will keep very good memories of them. It did not escape our attention that is was You, who gave us this chance to appear at the fair. That is why we would like to give you all our cordial thanks to everyone who supported our project - our splendid community, our sponsors and PolakPotrafi.pl web portal. For now, we invite you to see our fair gallery.


See You!
Reported by: Master Ignis & Dawro.
With thanks to everyone supporting us, both not mentioned and mentioned.


A token of gratitude for help during fair for LG, PolakPotrafi.pl and the organizers of PG A2014.

3
Recruitment / Gameplay programmer
« on: November 27, 2014, 14:11:38 »
In connection with the development of Enidust, an independent game project, we are looking for a gameplay programmer. Our requirements are:
 • Willingness to take part in team conferences.
 • Ability to execute tasks without the need of permanent supervision.
 • Very good knowledge on C++.
 • The ability to optimally manage memory.
 • Thinking out of the box in the respect of optimisation.
 • Ability to create and manage advanced logical structures.
 • Ability to programme and use scripting languages.
 • Knowledge on essential web integration.
Asset:
 • The ability to programme a code that works on many threads.
Those, who are interested, please send your application (with portfolio) to rekrutacja@enidust.com. Due to safety reasons, please send your materials as links instead of attachments (just to make sure that we receive your work). Applications without exemplary works will be rejected. Considering the fact that we try to examine every application, please make the email cohesive. We would like to inform that people who already work on the project do not receive any material benefits for their involvement. In order to obtain information on Enidust, visit our webpage: www.enidust.com.
 

4
Recruitment / Recruitment - general informations
« on: November 27, 2014, 14:09:03 »
Some general information:
 • You can apply for positions which are not listed on the forum.
 • Including portfolio is (links to previous works) essential. Considering our email provider’s specificity we suggest you include links to the emails, instead of attachments.
 • Our response time may extend. It depends on the number of applications. Sooner or later we will send an answer. If you don’t receive any answer within a week, you can resend your applications. Include “Resend” in the title.
 • We look for people who want to establish a long-term cooperation. It is not a project for a few months. If you know that you won’t have enough time later, there’s no sense in applying. Let’s all respect one another’s time.
 • The recruitment is active until further notice.
 • It is required to be at least 18 years old.
 • If by any reason you are not ready to sign the contract (including NDA) don’t send your application.
 • All applications should be sent to: rekrutacja@enidust.com.

5
Recruitment / 3D graphics artist
« on: November 27, 2014, 14:06:45 »
In connection with the development of Enidust, an independent game project, we are looking for a 3D graphics artist. Our requirements are:

 • Ability to execute tasks without the need of permanent supervision.
 • The ability to create low poly objects and textures and normal maps for them based on your own high poly models.
 • A lot of free time :)
Those, who are interested, please send your application (with portfolio) to rekrutacja@enidust.com. Due to safety reasons, please send your materials as links instead of attachments (just to make sure that we receive your work). Applications without exemplary works will be rejected. Considering the fact that we try to examine every application, please make the email cohesive. We would like to inform that people who already work on the project do not receive any material benefits for their involvement. In order to obtain information on Enidust, visit our webpage: www.enidust.com. If you have any questions, contact us through kontakt@enidust.com

6
Recruitment / Animator
« on: November 27, 2014, 14:05:29 »
In connection with the development of Enidust, an independent game project, we are looking for an animator. Our requirements are:
 • Willingness to take part in team conferences.
 • Ability to execute tasks without the need of permanent supervision.
 • Ability to operate key frames.
 • Ability to create separate sections and join them into cinematic chains.
 • Ability of weight painting and weight assigning.
 • Ability of morphing.
Those, who are interested, please send your application (with portfolio) to rekrutacja@enidust.com. Due to safety reasons, please send your materials as links instead of attachments (just to make sure that we receive your work). Applications without exemplary works will be rejected. Considering the fact that we try to examine every application, please make the email cohesive. We would like to inform that people who already work on the project do not receive any material benefits for their involvement. In order to obtain information on Enidust, visit our webpage: www.enidust.com. If you have any questions, contact us through kontakt@enidust.com

7
Recruitment / Different position
« on: November 27, 2014, 14:02:41 »
If you know what you are good at and you think that you will be helpful, but the position you are interested in is not listed, you can still send your application to: rekrutacja@enidust.com .

8
Recruitment / Engine programmer
« on: November 27, 2014, 14:01:54 »
In connection with the development of Enidust, an independent game project, we are looking for an engine programmer. Our requirements are:
 • Willingness to take part in team conferences.
 • Ability to execute tasks without the need of permanent supervision.
 • Very good knowledge on C++.
 • Very good knowledge on OpenGL and GLSL.
 • The ability to optimally manage memory.
 • Thinking out of the box in the respect of optimisation.
 • Proficiency in modern engines.
Asset:
 • Ability to programme a code that works on many threads.
Those, who are interested, please send your application (with portfolio) to rekrutacja@enidust.com . Due to safety reasons, please send your materials as links instead of attachments (just to make sure that we receive your work). Applications without exemplary works will be rejected. Considering the fact that we try to examine every application, please make the email cohesive. We would like to inform that people who already work on the project do not receive any material benefits for their involvement. In order to obtain information on Enidust, visit our webpage: www.enidust.com .

9
Newsy / Koniec zbiórki, początek odliczania
« on: July 20, 2014, 18:05:46 »
Udało się!
Jakiś czas temu mówiliśmy o akcji organizowanej przy współpracy serwisu Polakpotrafi.pl oraz organizatorów targów Poznań Game Arena. Ich celem było uzbieranie 12 000zł – kwoty, która pozwoliłaby na sfinansowanie stoisk dla dwunastu niezależnych studiów. Dzisiaj możemy powiedzieć, iż akcja zakończyła się sukcesem! Enidust będzie miało okazję zaprezentować się na targach!
Nikt w zespole nie ma złudzeń, iż bez Waszej pomocy i ogromnego wkładu z Waszej strony, nic z tego nie udałoby się osiągnąć. Chcemy gorąco podziękować wszystkim tym, którzy nas wspierali i którzy wzięli udział w zbiórce. Nasze pakiety cieszył się największym zainteresowaniem. Wasza inicjatywa z całą pewnością nie zostanie zapomniana.
Tymczasem, podczas gdy my bierzemy się za przygotowywanie naszego występu na targi, zachęcamy do wysłuchania bonusowego nagrania z naszej ścieżki dźwiękowej.
Do zobaczenia!

10
News EN / Summary 03.07.2014
« on: July 03, 2014, 02:00:00 »
Small summary of large project.
Enidust project has already been existing for a few years and even though it doesn’t do at the speed of light the work moves forward. It is hard to look back and believe, that there used to be only a TXT file with a list of general ideas about the game we would like to play. Some of you might not remember those beginnings (or, if you joined recently, you didn’t have the chance to get accustomed with them at all).
We all know how much you prefer videos over text ( ;D ) and that is why we give you a few minutes long video material. Enjoy your watching!

Subtitles in progress.

11
News EN / Brand new recording straight out from our soundtrack
« on: June 05, 2016, 02:00:00 »
Welcome!
We hope you've already visited our new site. How do you like that? If you haven't got familiar with our latest news, we strongly encourage you to do so, even if it boils down to reading only about a few surprises that we have for you. You can find it HERE.
Meanwhile, we would like to introduce the fourth piece of music that comes to you from our soundtrack which already consists of approximately a dozen of tunes. We encourage to use our comment section to share with us any associations and images that crop up while listening to Michał Nitecki’s "Boarders Aboard ".

You will also have an opportunity to watch another video with information about progress in the project and about the project itself soon. Stay with us!

12
News EN / Enidust, PGA and Polak Potrafi (A Pole Can Do It)
« on: October 05, 2015, 02:00:00 »


There's been a rumble in the world of the project lately. Enidust's never been better!
We are proud to announce that from now on the website of our project has new functionality and layout. Come and see the new gamer's panel and the new constantly expanding gallery.
It's not the most vital information we want to share with, though. It's highly probable that we will manage to qualify for Poznań Game Arena - the biggest Game Fair in Poland. We need help from our fans to make it happen. PGA offers a stall for 12 indie projects, provided that they succeed in finding sponsors.
Crowdfunding campaign will be carried out through PolakPotrafi web portal. PGA is going to be the first such opportunity to meet with the team face to face and talk about the whole project; there will also be an opportunity to get some game gadgets, keys to alpha tests and maybe even...;)
More information on the event is below:
- Homepage of the event (PL)
- A piece of information about us and prizes we offer (PL)


During the next few days you may expect a small surprise from our side...
It seems that the next half of the year has it all to be promising one- don't you think? :)

13
News EN / Enidust Official soundtrack
« on: November 03, 2013, 01:00:00 »
A new tune, which you will have the chance to listen to in the game, was uploaded on our channel. You are welcome to listen to it!


14
News EN / Safety zones
« on: August 30, 2013, 02:00:00 »
A subsequent video from the "Permanent Death" series which is "Safety Zones"

Subtitles in progress.

15
News EN / Permanent death
« on: June 08, 2013, 02:00:00 »
The death of your character - all you wanted to know about it, but were (not) afraid to ask!

Subtitles in progress.

Pages: [1] 2 3