Official ENIDUST Forum

Projekt => Pomys?y: Mechanika => Mechaniki Walki => Topic started by: Mrocznyelfik on September 11, 2013, 17:33:53

Title: Mechanizmy obrony
Post by: Mrocznyelfik on September 11, 2013, 17:33:53
Nie znalaz?em takiego tematu, wi?c go zak?adam ;) Jednak zaznaczam, ?e nie przeszuka?em forum pod wszystkimi mo?liwymi has?ami, tylko pod tymi najbardziej prawdopodobnymi ;)
A wi?c do rzeczy:

Twórcy pozwol? w grze tworzy? nowe obiekty itp. Bardzo fajnie, ale co dalej? Przyda?oby si? je jako? zabezpieczy?. Dla przyk?adu zbudowa?em twierdz?, ale nie ?ycz? sobie aby na terenie mojej fortecy noszono bro?. Zatrudniam wi?c stra?(graczy). Mog? oni wypatrywa? czy kto? nie ma broni, ale taka osoba zawsze mo?e mie? j? ukryt? w plecaku.

Przyda?yby si? jakie? mechanizmy pozwalaj?ce takim stra?nikom na przeszukanie takiego gracza.
Co o tym my?licie? Jakie inne czynno?ci powinni móc robi? gracze b?d?cy stra?nikami?

Zapraszam do dyskusji.
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Gniazdu on September 11, 2013, 17:48:27
Ja proponuje r?czne wykrywacze metali i bramki.
A tak powa?nie to jak w DayZ ka?dy powinien mie? mo?liwo?? zajrze? ci do plecaka tylko na terenie sanktuarium to by nie dzia?a?o i mo?e jakie? k?ódki do plecaków? Oczywi?cie nam po takim upgradzie plecaka zajmie wi?cej czasu otwieranie go a z?odziej musi otworzy? zamek.
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Pan_Lemur on September 11, 2013, 17:51:30
po pierwsze my?l? ?e nikt nie b?dzie chcia? by? zwyk?ym stra?nikiem to po prostu skrajnie nudne b?dzie. raczej rol? takowych stra?ników b?d? mia?y npc a gracz bedzie ewentualnie naczelnikiem albo grup? reakcyjn?.... a "mechanizmy obronne kojarzy mi sie bardziej z k?ódkami i tego typu przedmiotami. a po kontek?cie nie wiem czy chodzi ci o przedmioty czy umiej?tno?ci postaci... wi?c wyja?nij dok?adnie
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Colack on September 11, 2013, 17:55:24
To chyba normalne, ?e jak kto? wchodzi do miasta to bro? ma ukryt? czy tam gdzie? schowan? :D je?li j? we?mie do r?ki, wtedy w cesarskim mie?cie stra? si? do niego przyczepi, gdy? ten kto? prawdopodobnie nie ma najlepszych zamiarów. Po co taki mechanizm, skoro ka?dy w plecaku b?dzie mia? bro??
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Pan_Lemur on September 11, 2013, 18:02:18
no ale jak jeste? bogaty i w?azi do ciebie banda ludzi ? sam wszystkich nie ubijesz szczególnie ?e nie koniecznie musisz by? wojownikiem. a jak ci? zabij? to po ptakach, stra? nie koniecznie zd??y. wi?c rozbrojenie na dzie? dobry i rewizja osobista nie s? g?upie
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Mrocznyelfik on September 11, 2013, 18:05:18
Z t? fortec? poda?em taki przyk?ad. Podam mo?e bardziej praktyczny, po??czony z dyskusj? z tematu o AH. Jaka? gildia, lub osoba otworzy?a dom aukcyjny. Wiadomo, jest to ?wietna okazja dla bandytów, chc?cych przej?? wszystkie towary za darmo. Nie powierzy?bym tutaj ochrony tych towarów NPC, a jak bandyci dostan? si? do ?rodka to w zamieszaniu powsta?ym z zdezorientowanych z pocz?tku graczy mo?e by? ci??ko si? po?apa?... dlatego najlepiej w ogóle zabroni? graczom wnosi? jak?kolwiek bro? na ten rejon, za wyj?tkiem tej, która ma i?? na sprzeda?.

I chodzi mi tutaj o mo?liwo?? nadania takim graczom szeregu praw przez w?a?cicieli danej ziemi, maj?cych na celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa na tym rejonie. Wiem, ?e praca stra?nika jest dosy? nudna, ale przy odpowiednim wynagrodzeniu, kto? na pewno si? znajdzie :P
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Zikes on September 14, 2013, 09:37:55
@up3
ahh stra?nicy miasta w ?redniowieczu to zwykli obywatele ubodzy rzemie?lnicy kupcy s?abo wyszkoleni w w?adaniu broni? zostali stra?nikami bo brakowa?o im pieni?dzy...
to samo toczy si? wojska...
Wyj?tki stanowi szlachta/rycerstwo której rzemios?em jest walka.
Jedyna profesjonalna armia w ?redniowieczu to polska husaria.(mo?na te? doda? kilka zakonów rycerskich)

@up
rozwi?zanie poda?em w id grup id postaci i id terytorium oraz panelu premission.
kto jest kim gdzie mo?e co. Takim panelem da?o by si? ustawi? wszystko.
Pomys? skopiowany z teamspeak3
(grup premision client premission channel premission)
oczywi?cie ta premissia nie zabrania? by komu? przej?? do pokoju gdzie niema uprawnie? lecz poinformowa?a by npc/off bot ze ta osoba niemrze tu wej??.
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Lich555 on September 14, 2013, 11:23:07
Czy Wy przyjmujecie, ?e stra?nicy s? nie?miertelni? Bo czytaj?c niektóre posty, w?a?nie takie wnioski mo?na wysun??.
Jak kto? nie b?dzie mie? z?ych zamiarów, po prostu chce wej?? do miasta - po to by kupi? jakie? rzeczy, wej?? do karczmy lub inne czynno?ci jakie mo?na robi? w mie?cie - to zostawi wszelak? bro? w skrytce. Dawa?oby mu si? bro? i on wchodzi?by do niej i sk?adowa?by tam nasz or??. Tylko musia?aby si? ona znajdowa? w najg??bszej cz??ci miasta z kilku powodów.
1. Gdyby takowy stra?nik (co automatycznie robi ciekawsz? t? prac?) by? zdrajc? i chcia?by tak? skrytk? okra??, to od razu pojawi?by si? nam komunikat - gdyby?my byli zalogowani, jak nie to po wej?ciu do gry pisa?oby, ?e nasz or?? zosta? skradziony i albo zosta? odzyskany i zaniesiony na pierwotne miejsce, albo nie uda?o si? go uratowa?. Taka skrytka mia?aby opcje by zap?aci? za schowanie w niej broni, lub nie zap?aci?. Ale jak si? zap?aci i bezpowrotnie nasza bro? zostanie skradziona to zostanie oddana nam jej dwukrotna warto?? rynkowa - ?e skradziono nasz or??.
2. Gdyby jaka? grupa z?odziejaszków, rzezimieszków chcia?a okra?? sk?ad broni to musia?aby si? niema?o wysili?. Po pierwsze musia?aby albo wyeliminowa? stra?ników którzy chcieliby zabra? im bro?, albo co? innego wykombinowa?. Po drugie wszyscy gracze zostaliby natychmiastowo poinformowani o kradzie?y ich rynsztunku i - najprawdopodobniej - ruszyliby natychmiastowo by j? odebra?. I z?odzieje mieliby dalek? drog? do wyj?cia.
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Tomsky on September 14, 2013, 11:28:29
Pomys?y fajne, ale z tym oddaniem kosztów za or?? który zosta? skradziony to raczej nie zadzia?a, bo znajd? si? tacy którzy b?d? robi? pozorowane kradzie?e, czyli np. Bedzie dwóch go?ci w zmowie,pierwszy go?ciu zostawi bro?,drugi stra?nik ukradnie, uda mu sie uciec i b?d? mieli taki miecz plus kas?. I tak na okr?g?o. Taki jakby glitch gry w tym wypadku :)
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Lich555 on September 14, 2013, 11:40:20
Jak ju? mówi?em, to b?dzie bardzo ci??kie. 1 stra?nik nie b?dzie broni? ca?ego skarbca. Jak jeden stra?nik tak zrobi... to inni go zabij?, ma?e szanse s?, by uda?o mu si? uciec. I jeszcze mo?na do?o?y? co? takiego. Stra?nik danego miasta mia?by pewne ordery. Owe ordery by?yby ró?ne, np. mo?liwo?? wyj?cia poza miasto w stroju stra?nika, lub przeciwnie, niemo?no?? wyj?cia poza miasto (dla pocz?tkuj?cych, jeszcze niezaufanych stra?ników). Ordery dawa?by król, lub jaki? dowódca stra?y. Stra?nicy skarbca mieliby order niemo?no?ci wyj?cia poza miasto w stroju stra?nika (który trzeba od?o?y? w przebieralni na dworze króla). Jakby wyszli poza miasto to p?acono by za ich g?ow?. Jakby nie wyszli poza miasto to inni gracze, dowódca stra?y lub ktokolwiek inny (na pewno w ca?ym królestwie znajdzie si? du?a grupa ludzi, którzy nie b?d? w zmowie o której wspomnia?e?) zabi?by ich za okradni?cie.
Co wy na takie rozwi?zanie?
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Gniazdu on September 14, 2013, 13:46:51
Twórcy mówili ?e stra? to boty, poza tym zk?adowanie prywatnej broni w skarbcu jest troche podjerzd?aj?ce pod dyktature poza tym pozwala nam to na obserwowanie gildii i ?owców bo gildia X wyci?gn??a bro? to wiemy ?e id? na rze?, a czepiaj?c si? faktów ka?dy kto mia? bro? nie by? proszony o jej zostawienie bo by?a jego.
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Lich555 on September 14, 2013, 14:03:21
Jak ten pomys? nie wejdzie w ?ycie, to jako? szczególnie nie b?d? p?aka?.
Nie lepiej by by?o po prostu mie? j? schowan?, a jak j? wyci?gniesz i jaki? stra?nik Ci? zobaczy to poprosi Ci? o jej schowanie, je?li tego nie zrobisz to powie to mniej grzecznie, nast?pnie b?dzie chcia? Ci j? odebra? i wsadzi? do wi?zienia, a jak jej nie dasz lub "anulujesz rozmow?" to spowodujesz najazd na siebie? Tutaj znów fajne by by?o chowanie sztyletów do r?kawa i ciche zabijanie ;)
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Zikes on September 29, 2013, 13:01:18
my?l? ?e problem jest rozwi?zany wyci?gni?ciem broni wyci?gasz masz z?e intencje atakujemy.
rozwi?zanie prosto z g1-g3 najlepsze.
W ?redniowieczu nie by?o takiego zakazu a ludzie si? nie bili bo wiedzieli ?e maj? za to pewna ?mier?.
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Radh on October 04, 2013, 21:18:11
Dokladnie, wyciagniecie broni uznawac za akt agresji. Zrobienie tego w zasiegu wzroku straznika grozi jego nieprzychylna reakcja (delikatnie mowiac). A w "ciemnej uliczce" moze sie udac. To by dalo mozliwosc skrytobojstwa. Jest i skutecznie i ciekawie.
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: FireKRN on October 05, 2013, 15:34:52
dla mnie ta opcja ze skrytkami jest dobra ,ale przy bramie do miasta.Wchodzisz>oddajesz?wychodzisz>bierzesz i tyle
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Zikes on October 06, 2013, 22:04:09
dla mnie ta opcja ze skrytkami jest dobra ,ale przy bramie do miasta.Wchodzisz>oddajesz?wychodzisz>bierzesz i tyle

G?upie nie by?o czego? takiego nigdy. Tylko w bajkach czemu nie by?o bo miecz by? warty domu konia ;) wiec ma?o kto mia? miecz. wi?c ten kto mia? miecz by? wy?ej postawiony od stra?nika ;)
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Lich555 on October 07, 2013, 16:16:00
B?dzie mo?na spisa? ró?ne przepisy itd. (w serii Tropico by?y takie werdykty, np. niemo?no?? picia alkoholu na wyspie). Jak cesarz zarz?dzi by w mie?cie nie mo?na by?o nosi? broni, to WIDOCZN? bro? stra?nik przed miastem ma konieczno?? ?ci?gni?cia z gracza broni. Lecz gdy gracz zostawi sztylet w r?kawie, to stra?nik go nie we?mie.
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: iMati on October 08, 2013, 19:15:58
Bro? mo?na chowa?, a nie zostawia? przed bram?. Ale je?li przed przypadek wyci?gniesz bro? albo chcesz obiera? ziemniaki no?em to co?  ;D ( To z ziemniakami to ?art)
Title: Odp: Mechanizmy obrony
Post by: Lich555 on October 08, 2013, 19:54:16
?e te? na do nie wpad?em ;D
Wyci?gniesz bro? - stra?nik poprosi Ci? o jej schowanie.
Nie pos?uchasz/zaatakujesz kogo? - b?dziesz ?cigany.